fbpx

Nagradna igra avgust 2022

POGOJI NAGRADNE IGRE VARIKON AVGUST 2022:

Pravila veljajo za internetno družbeno omrežjo Facebook, kjer nagradna igra tudi poteka.

Splošna pravila

Organizator nagradne igre je Varikon d.o.o., Ljubgojna 1B, 1354 Horjul ( v nadaljevanju organizator).

Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe. Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb.
Prijava, ki je poslana v nasprotju z določili prvega in/ali drugega odstavka te točke, se šteje za neveljavno in se udeleženca izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so stare 18 let ali starejše in imajo odprt svoj račun/profil na Facebooku.

V nagradni igri lahko vsak udeleženec sodeluje le enkrat.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri:

  • strošek dostopa do interneta,
  • strošek prenosa podatkov iz interneta.

Potek nagradne igre

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

  • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
  • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
  • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na spletni strani in/ali Facebook profilu ali jih ni izpolnil pravočasno;
  • v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

Nagrada

Nagrada ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade, izplačljiva v gotovini ali prenosljiva na tretje osebe.

Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad bo potekalo na dan določen v opisu nagradne igre na Facebook poslovni strani, najkasneje pa v 14-ih dneh po zaključku nagradne igre na sedežu organizatorja (Ljubgojna 1B, 1354 Horjul). Nagradna igra traja do 2.9.2022!

Obveščanje nagrajencev

Nagrajena oseba bo obvestilo o nagradi prejela prek zasebnega sporočila na svojem Facebook Profilu ter bo označena v objavi o nagrajencu.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

Prevzem nagrad

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator oziroma administrator Spletne strani in/ali Facebook oziroma Instagram Profila.

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre oz. soorganizator ali sponzor, ki zagotovi nagrado.

Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, se žreb ponovi.

Davki in akontacija dohodnine

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja, ki za nagrajence od vrednosti nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi ter nagrajencu pošlje potrdilo o vrednosti nagrade za dohodninsko napoved.

Organizator bo za ostale nagrade in nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko.

Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. Organizator bo dobitniku nagrade po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka. Vsi dobitniki, ki bodo prejeli obvestilo, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski napovedi. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

Vrednost nagrade ne predstavlja doseženega dohodka (davčne osnove) v skladu z Zakonom o dohodnini, zato organizator nagradne igre ni dolžan plačati akontacije dohodnine v imenu in za račun nagrajenca.

Varovanje osebnih podatkov

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke nagrajenca, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679).

Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in morebitno plačilo akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.

Organizator bo navedene osebne podatke prejel šele, ko bo nagrajenec izžreban in ga bo organizator pozval, da mu dostavi podatke, da bo nagrajenec lahko prejel nagrado na svoj naslov.

Podatke bo organizator hranil do podelitve nagrad oz. bodo izbrisani najkasneje v roku enega meseca od podelitve zadnje nagrade. Osebnih podatkov organizator ne bo hranil ali obdeloval za namene trženja.

Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.

Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre.

Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov: info@varikon.com.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani Varikon. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov: info@varikon.com.

Končne določbe

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani https://www.facebook.com/varikonhorjul. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov: info@varikon.com. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!