fbpx

POGOJI NAGRADNE IGRE:

Pravila veljajo za internetna družbena omrežja Facebook in Instagram

  1. Splošna pravila

Organizator nagradne igre je Varikon d.o.o., Ljubgojna 1B, 1354 Horjul (v nadaljevanju organizator).

  1. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradnih igrah lahko sodelujejo polnoletne osebe, mlajše osebe od 18 let pa morajo za sodelovanje v nagradnih igrah pisano soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri:

  • Strošek dostopa do interneta,
  • Strošek prenosa podatkov iz interneta.
  1. Potek nagradne igre
  • Všečkate našo FB stran
  • Označite prijatelja oz. prijateljico v objavi
  • Vpišite pravilen odgovor v komentarje

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

  • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
  • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
  • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na Spletni strani in/ali Facebook Profilu ali jih ni izpolnil pravočasno;
  • v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.
  1. Nagrada

Nagrada ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade, izplačljiva v gotovini ali prenosljiva na tretje osebe.

  1. Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad bo potekalo na dan določen v opisu nagradne igre na Facebook poslovni strani, najkasneje pa v 14-ih dneh po zaključku nagradne igre na sedežu organizatorja (Ljubgojna 1B, 1354 Horjul).

  1. Obveščanje nagrajencev

Nagrajena oseba bo obvestilo o nagradi prejela prek zasebnega sporočila na svojem Facebook Profilu ter bo označena v objavi o nagrajencu.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

  1. Prevzem nagrad

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator oziroma administrator spletne strani in/ali Facebook oziroma Instagram profila.

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre oz. soorganizator ali sponzor, ki zagotovi nagrado.

Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, se smatra, da nagrade ne bo prevzel.

  1. Končne določbe

Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov: info@varikon.com.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani Varikon. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov: info@varikon.com.

Naši partnerji

01 75 00 130 041 633 878